Достъп на пациента до медицинска помощ
Последна промяна: 16 Ное 2010  14:31

Избор на общопрактикуващ лекар

 • Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), както и лекар по дентална медицина (зъболекар) в лечебно заведение за извънболнична дентална помощ (ИСП) на територията на цялата страна. Изборът на лицата е личен.
 • За малолетни и непълнолетни лица, както и за поставени под пълно или ограничено запрещение лица, изборът се извършва от техните родители и настойници, съответно - със съгласието на техните родители и попечители.
 • Здравноосигуреното лице упражнява правото си на избор, като попълва регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар и я представя на съответното лечебно заведение. Формулярът се предоставя безплатно от районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК).
 • За новородените деца - до даване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка, в регистрационната форма за избор се вписват номерът на съобщението за раждане на детето, както и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението.
 • Първоначален избор на общопрактикуващ лекар може да се осъществи по всяко време с регистрационна форма за първоначален избор.
 • Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар. Необходимият за целта талон-формуляр (регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар) се закупува от книжарниците за специализирана медицинска документация, информация за които може да се получи от РЗОК.
 • Здравноосигурено лице, което желае да направи постоянен избор, представя на новоизбрания общопрактикуващ лекар:

-здравноосигурителната си книжка;
-третия екземпляр от регистрационната форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар (в случай, че не притежава здравноосигурителна книжка);
-попълнена регистрационнна форма за постоянен избор;
-документ за актуалния си здравноосигурителен статус.

 • При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ, здравноосигуреното лице има право на нов избор.
 • При промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право на нов избор на лекар (без това да е обвързано със срок).
 • Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор. Това се осъществява с талон-формуляр (регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар), който се закупува от книжарниците за специализирана медицинска документация.
 • При изтичане на срока на временния избор на здравноосигуреното лице извън здравния район, в който е осъществен постоянният избор, се възстановява автоматично последният постоянен избор на общопрактикуващ лекар.
 • Здравноосигурените лица имат право да получат договорената дентална помощ при представяне на здравноосигурителната си книжка на избрания от тях зъболекар на територията на цялата страна.
 • Здравноосигурените лица могат свободно да получават дентална помощ за всяка конкретна договорена дейност (за срока на действие на актуалния НРД) при всеки лекар по дентална медицина (зъболекар), сключил договор с РЗОК.

 

Достъп до специализирана извънболнична помощ

 • Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурени лица, на които е издадено “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) от лекар/лекаря по дентална медицина, работещ в лечебно заведение за извънболнична медицинска/дентална помощ, и “Медицинско направление за ВСМД” (бл. МЗ-НЗОК № 3А) от лекар/зъболекар от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска/дентална помощ (СИМП/СИСП), сключило договор с РЗОК.
 • Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от изпълнител на СИМП е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
 • Изпълнителите извършват медико-диагностични изследвания въз основа на “Медицинско направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4), издадено от изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ (ПИМП/СИМП). 
 • Медицинското направление за медико-диагностични изследвания може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
 • В срок до 30 календарни дни от издаването на медицинското направление за високоспециализирано медико-диагностично изследване (ВСМДИ) и високоспециализирана медицинска дейност (ВСМД) здравноосигуреното лице е длъжно да избере лечебно заведение и да уговори ден и час за извършване на изследванията.
 • Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, сключило договор с РЗОК, на територията на цялата страна, като представи медицинското направление.
 • Здравноосигурените лица могат да получат лабораторни и специализирани инструментални изследвания, специализирани медицински помощни и технически средства в избрани от тях самостоятелни лаборатории, медицински, дентални, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с РЗОК.

 

Достъп до лечебни заведения за болнична помощ

 • Лекарите и зъболекарите от лечебните заведения за извънболична помощ насочват с “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7) пациентите към избраното от тях лечебно заведение за болнична помощ на територията на цялата страна. Необходимо е болницата (или диспансерът) да са сключили договор с РЗОК, независимо дали се субсидират от Републиканския или от общинските бюджети.
 • Първичният медицински документ “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7) има срок на валидност 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ. 
 
BGPacient.com CopyRight © 2013

BGPacient.com не носи никаква отговорност за коректността и достоверността на информацията публикувана от потребителите.


Рекламирай в BGPacient.com


RSS новини
>> Обяви за автомобили>> БГ Сайт>> Крайморие
>> Работа и Кариера в България>> vGuides.net>> Бургас Днес
>> Коледа - традиции и обичаи>> Безплатни Обяви>> Сайт за забавление
>> Квартири в България>> Doctora.BG>> Tavla Game
>> Solitaire Game>> Учебен Център по Информационни Технологии - DiscoverIT Academy>> Backgammon game